NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:

HIPOMEDICAL CENTRUM HIPOTERAPII I REHABILITACJI „ZABAJKA”

ADAM KOŁAKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J., STAWNICA 33, 77-400 ZŁOTÓW

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

ZŁOŻONYCH W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE:

„BUDOWA DOMKU HOTELOWO – WYPOCZYNKOWEGO”

Dnia 27 grudnia 2019 roku o godz. 13.00 dokonano otwarcia ofert złożonych w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt. „Budowa domku hotelowo – wypoczynkowego”. Złożono jedną ofertę.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

273 220,79 zł

Firma oraz adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie:

TS BUD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ks. Bol. Domańskiego 6a, 77-400 Złotów

Cena:

Netto:

219 512,20 zł

Brutto:

270 000,01 zł

Termin wykonania zamówienia:

do 16 sierpnia 2020 roku

Okres gwarancji:

66 miesięcy

Warunki płatności zawarte w ofercie:

w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury